SINK

Observera att f o m 2022 är samtliga pensionsinkomster från Sverige SINK beskattade med 25 %.

Observera att den som bor utomlands men som stadigvarande vistas i Sverige i mer än 3 månader sammanhängande och ytterligare 30 dagar vid flertal tillfällen, kan anses vara skattemässigt bosatt i Sverige trots att bostaden finns i ett annat land.

(utdrag ur SKV blankett 441)

Särskild inkomstskatt för pensionärer som bor utomlands.
Pensionärer som bor utomlands och är begränsat skattskyldiga ska betala särskild inkomstskatt för bl.a.

 • pensioner
 • ersättning från försäkringskassa.

Skatten är 25 procent av inkomsten.

Obs! Det här informationsbladet behandlar enbart pensionsinkomster och vissa andra tjänsteinkomster.

Skattepliktiga inkomster

Pensioner

Skattepliktig inkomst är

 • inkomstgrundad ålderspension*
 • garantipension*
 • efterlevandepension och efterlevandestöd*
 • barnpension
 • pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller hos svensk kommun
 • enskild tjänstepension från Sverige
 • belopp som betalas ut från privat pensionsförsäkring från Sverige
 • belopp som betalas ut från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen om individuellt pensionssparande.

* Observera: Ersättningarna som utbetalas av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten beskattas endast till den del de för varje månad sammanlagt överstiger 1/12av 0,77 prisbasbelopp.

Utbetalaren ska göra avdrag för den särskild inkomstskatt  och betala in den till Skatteverket. Den särskilda inkomstskatten är en definitiv källskatt vilket innebär att du inte ska ta upp inkomsten i en inkomstdeklaration i Sverige (däremot ska inkomsten normalt deklareras i utlandet).

Har du dessutom andra inkomster i Sverige (t.ex. frånfastighet) ska du redovisa dem i en inkomstdeklaration. Du ska alltså både deklarera vissa inkomster och bli beskattad enligt lagen om särskild inkomstskattför andra inkomster.

Observera att den som bor utomlands men som stadigvarande vistas i Sverige i mer än sex månader, kan anses vara skattemässigt bosatt i Sverige trots att bostaden finns i ett annat land. Då gäller inte lagen om särskild inkomstskatt, utan vanliga regler för statlig och kommunal inkomstskatt. Vissa ersättningar kan vara undantagna från beskattning om Sverige har ett skatteavtal med landet i fråga.

Ersättning från försäkringskassa m.m.

Exempel på skattepliktiga inkomster är

 • sjukersättning och aktivitetsersättning*
 • annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring
 • yrkesskadelivränta (skattepliktig del)
 • arbetsskadelivränta.

Ansökan och beslut

Ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska lämnas till Skatteverket på blankett SKV 4350. Du kan hämta eller beställa blanketten på www.skatteverket.se.

I stället för att betala särskild inkomstskatt kan den som är skattskyldig begära att bli beskattad enligt inkomstskattelagen.

Skatteavdrag
Utbetalaren ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt med 25 procent av skattepliktig inkomst (på oavrundat belopp). Avdrag för kostnader medges inte.

Kontrolluppgift
Utbetalaren ska lämna kontrolluppgift (KU19) till Skatteverket senast den 31 januari året efter inkomståret.

%d bloggare gillar detta: