Åtgärder för att säkerställa att man anses begränsat skattskyldig i Sverige.

I samband med att ni flyttar från Sverige så kan det finnas faktorer som kan innebära att ni enligt svensk lagstiftning fortfarande kan anses obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Utdrag ur SKV information om väsentlig anknytning till Sverige

”Vem har väsentlig anknytning till Sverige?
En person som inte vistas stadigvarande i Sverige men som tidigare varit bosatt i Sverige ska anses som obegränsat skattskyldig här om personen har väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § första stycket 3 IL). Begreppet väsentlig anknytning infördes som ett led i en strävan att motverka skenbosättning utomlands. Reglerna omfattar förutom utflyttningsfall både svenska och utländska medborgare som tidigare varit bosatta här. Skattemässig återbosättning är möjlig även om avsevärd tid förflutit sedan den faktiska utflyttningen. Den som aldrig varit obegränsat skattskyldig i Sverige tidigare pga. av bosättning eller stadigvarande vistelse kan dock inte under några förhållanden anses ha väsentlig anknytning hit.

Hur bedömer du om en person har väsentlig anknytning till Sverige?

De omständigheter som ska beaktas vid bedömning av om en person ska anses ha väsentlig anknytning hit finns i 3 kap. 7 § första stycket IL och är följande faktorer:

 • Om personen är svensk medborgare.
 • Hur länge personen varit bosatt här.
 • Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort.
 • Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl.
 • Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.
 • Om personen har sin familj här.
 • Om personen har sin familj här.
 • Om personen bedriver näringsverksamhet här.
 • Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här.
 • Om personen har fastigheter här.
 • Liknande förhållanden.

Alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet måste beaktas för att avgöra om en person är obegränsat skattskyldig, dvs. en samlad bedömning ska göras. Det finns ingen inbördes rangordning mellan de olika anknytningsfaktorerna däremot framgår av praxis att de väger olika tungt vid bedömning. De anknytningsfaktorer som enligt praxis har stor betydelse är bostad, familj och ekonomiskt engagemang. Vid en samlad bedömning kan en person anses ha väsentlig anknytning till Sverige även om endast en av anknytningsfaktorerna föreligger, t.ex. att personen har kvar en tidigare permanentbostad här.

Till nuvarande lagstiftning finns inget i förarbetena som tyder på att en persons avsikt ska tas med i bedömningen. Däremot uttalas i prop. 1966:127 på s. 31 att bedömningen ska grundas på de under beskattningsåret föreliggande omständigheterna. Skatteverket anser att det är de faktiska förhållandena under året som ska påverka bedömningen och inte vad dessförinnan varit avsikten.

Frågan om obegränsad skattskyldighet ska inte avgöras med ledning av till vilket land anknytning är mest väsentlig”

%d bloggare gillar detta: